Web
Analytics

MER OM HELIG GEOMETRI,
DET KOLLEKTIVA MEDVETANDET &

ENERGI, FREKVENS & VIBRATION

KOLLA IN MITT GRATISERBJUDANDE TILL DIG DÄR JAG KANALISERAR ETT UNIKT MEDDELANDE TILL DIG FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT VARA DITT SANNA, AUTENTISKA JAG!

HEALING MED HELIG GEOMETRI

Helig geometri
Helig geometri är universums andliga byggstenar men även ren matematik och kvantfysik. Helig geometri är den sekvens av former och mönster som är själva kärnan i vår skapelse. Det finns massor av exempel på helig geometri i naturen, i musik, arkitektur och konst. Det kan spåras tillbaka till Plato på 400-talet före Kristus men i naturen har den alltid funnits. Samma heliga geometri som skapade universum är också blåkopian för din fysiska kropp och dina aurakroppar. Helig geometri aktiverar din ljuskropp som är en syntes av ljus, energi och helig geometri som harmoniserar dina fysiska, känslomässiga, mentala och andliga aspekter.  

Healing med helig geometri
När man jobbar med healing med hjälp av helig geometri och den högsta och renaste formen av energi som finns och som kommer direkt från Källan/Skaparen/Gud/Universella Medvetandet så blir det en kraftig energiöverföring som löser upp dina gamla och lägre vibrationer som t ex negativa minnen, tankar och känslor och andra blockeringar som bl a finns i cellerna i din kropp, i dina chakran, i ditt aurafält och i ditt DNA.

Samtidigt som du löser upp de gamla blockeringarna som ej längre tjänar dig så tar du emot de nya, högre vibrationsljuskoderna för varje cell i din kropp, din aurafält och ditt DNA.  Detta gör att kroppen och själen tillåter att större mängder av högfrekvent ljus flödar genom dig och det gör att du får en högre frekvens och att du kan skapa en ny och mer kärleksfull verklighet för dig själv och din omgivning. 

Behandlingen löser, som tidigare nämnts, upp trauman, cellminnen, olika sorts blockeringar på olika plan, i olika chakran, i olika dimensioner och tidsperioder. Behandlingen löser även upp de begränsande övertygelser och program på alla nivåer genom alla livstider, på din själs nivå, din släktlinje och kopplar dig även från det universella kollektiva och undermedvetna, negativa trossystem och program som hindrar dig från att bli fri dina symptom och närma dig ditt autentiska jag.

Varje behandling frigör dig från 100-tals till 1000-tals begränsande och negativa trossystem i dig och i det kollektiva medvetandet, det genetiska medvetandet, det religiösa medvetandet och andra sorters gruppmedvetanden samt guidar dig bort dig från den 3:e dimensionens begränsande trossystem i det kollektiva medvetandet och i ditt undermedvetna och guidar dig till och in i den nya 5:e dimensionen som hela mänskligheten och vår jord är på väg in i.
 

3:e dimensionen
Den 3: e dimensionen är den materiella världen där många begränsande trossystem och program körs.

 

5:e dimensionen
När du uppnår den 5:e dimensionens medvetande upplever du den kompletta återanpassningen med ditt högre jag och ditt gudomliga jag. Denna återintegrering med de högre delarna av dig ger dig en högre medvetenhet och låter dig känna dig själv på själsnivå. Du börjar att vara den du kom hit till detta liv för att vara; du är ansluten till energierna av gudomlig, helig frihet.

13 DNA-strängar
Delar av din unika heliga geometri som under väldigt lång tid har varit nedstängd aktiveras på nytt. Och om du så önskar så kan man också aktivera dina 13 DNA-strängar som den västerländska världen länge har kallat för "skräpDNA" men som man mer och mer börjar förstå att detta är en del av dig/mänskligheten som under många årtusenden har varit nedstängd.
 
Nu är det dags att aktivera denna del av ditt DNA för att höja din frekvens snabbare och lättare!
 

DET KOLLEKTIVA MEDVETANDET

Många aspekter av våra liv är blockerade eller begränsade eftersom vi är anslutna till kollektiva medvetanden som t ex rädsla, lidande, offer, kamp, lågkonjunktur, fattigdom och föreställningar och övertygelser som t ex att man måste kämpa i livet, att det inte finns tillräckligt med pengar till alla människor, att livet är svårt och ska vara det, vår svenska Jantelag och många andra självsaboterande företeelser i ens liv mm . Vi kan arbeta på oss själva och sträva efter att ta in mer positiva energier i våra liv. Vi kan lösa upp olika blockeringar med hjälp av olika terapier men medan vi fortfarande är kopplade till de begränsande gruppmedvetandena, till olika trosföreställningar/förställningar/övertygelser/attityder kommer vi alltid att dras tillbaka mot de negativa energierna. Dessa gamla gruppmedvetandeprogram som har funnits i oss sedan uråldriga tider och kanske till och med från våra tidigare liv kan sabotera oss, här och nu, utan att vi ens är medvetna om det.

Det är inte alltid lätt för oss att se vilka föreställningar vi har vilket gör det svårt att veta var man ska börja när det gäller att förändra det som inte fungerar. Denna behandlingsform gör att du släpper taget om de 100-tals till 1000-tals föreställningar som berör ditt problemsymptom och som hindrar dig att komma vidare i ditt liv.

Behandlingen kommer att FÖRUTOM att koppla ifrån dig permanent från olika gruppmedvetanden och olika kollektiva föreställningar som beskrivits om ovan i det område som du väljer att ta itu med, så kommer den även att lösa upp blockeringar i ditt nuvarande liv i dåtid, nutid och framtid, i dina tidigare liv (på olika plan och i olika dimensioner), på genetisk nivå (det blockeringar och trauman som du har med dig från dina förfäder). Allt detta ger dig möjlighet att gå vidare och öppna upp och vara mer av den du verkligen är utan att ha allt ditt gamla energibagage med dig.

Denna behandling ger dig både en högre vibrationsenergi  än du hade innan din behandling som förändrar de begränsande program som är oförenliga med den nya högre vibrationen och kopplar samtidigt ifrån dig från den rådande begränsade gruppmedvetandeenergin.

Behandlingsformen tillåter dig alltså att koppla ifrån dig från matriser av t ex rädsla och lidande och ansluter dig till den ovillkorliga kärlek som finns i högre dimensioner. Behandlingen frigör dig från hundratals till tusentals föreställningar som finns i både ditt medvetande, i ditt omedvetna samt i ditt undermedvetna. Den aktiverar din heliga geometri som du alltid har haft med dig som dina byggstenar men som nu kan återaktiveras igen som det var tänkt att det skulle vara enligt din själs gudomliga blåkopia.

Den frigör dig från dina blockeringar och tillåter dig att släppa begränsningar i ditt nuvarande liv, i dina tidigare liv, i dina framtida liv, lösgöra dig från dina förfäders arv där du är begränsad, och koppla lös dig från det kollektiva medvetandet: från de sätt, attityder, trosuppfattningar, föreställningar mm som inte längre tjänar dig.
 

Behandlingen löser upp de blockeringar som håller dig tillbaka från den du verkligen är!
Och som om detta inte vore nog: När du kopplar ifrån dig från en gruppmedvetenhet som är baserad på rädsla, fruktan, så försvagas de gamla energierna i hela gruppmedvetandet och inte bara du får hjälp av detta utan andra människor kommer att koppla ifrån detta gruppmedvetande samtidigt.

Genom att läka dig själv på detta sätt så bidrar du alltså också till att höja vibrationen av vår kära planet och förändra mänsklighetens medvetande från rädsla till kärlek.

ENERGI, FREKVENS & VIBRATION

Enkelt beskrivet så finns det ingen fast materia i universum. En form som för oss visas i fast form skapas av underliggande vibrationer som uttrycker sig i matchande geometriska mönster och figurer som bildar större och större beståndsdelar som i slutändan tillsammans bildar (som vi ser och tolkar det) olika sorts fast materia som vi kan se med blotta ögat.

Kvantfysik – en studie om universums minsta byggsten - säger att allt består av energi - även våra tankar och känslor - och att energin vibrerar vid olika frekvenser. Kvantfysiker har nu kapacitet att mäta dessa olika vibrationer. Känslor med lägre vibration är negativa känslor som smärta, rädsla och ilska medan känslor med högre vibration är positiva känslor som kärlek, glädje och frihet.

Du drar till dig människor och upplevelser in i ditt liv som svarar an på din specifika frekvens. Om din energifrekvens är låg kommer du att dra till dig erfarenheter och människor i ditt liv som matchar den låga vibrationen.  Allt eftersom din vibration ökar, börjar du dra till dig människor och upplevelser i ditt liv som har högre frekvens och de lägre frekvensernas upplevelser och människor som inte längre tjänar dig kommer att falla bort.

Vad visar då detta på? Att den som söker ett mer kärleksfullt och glädjefyllt liv bör sträva efter att höja sin energifrekvens till den högsta möjliga nivån.

 

"Universum är vibrationer och [helig] geometri är vibrationer manifesterat på det visuella planet (tid/rymd) ~ Charles Gilchrist

"Allt är energi och så är det bara. Matcha frekvensen av den verklighet du vill ha och du kan bara få den sortens verklighet. Det finns inget annat sätt. Detta är inte filosofi. Detta är fysik"
~ Albert Einstein

"Om du önskar förstå universum, tänk på energi, frekvens och vibration"
~  Nikola Tesla, vetenskapsman och
pionjär

KOLLA IN MITT GRATISERBJUDANDE TILL DIG DÄR JAG KANALISERAR ETT UNIKT MEDDELANDE TILL DIG FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT VARA DITT SANNA, AUTENTISKA JAG!