Web
Analytics

Helig geometri: Livets blomma

Sacred Light Practitioner Level 1 Healing


Jag som utövare av healingen och du som mottagare av healingen bildar en “Sacred Trinity of Co-Creation” för att säkerställa att energin som jag arbetar från och med är ren healingenergi från högsta Källan/Skaparen/
Universella medvetandet. Det är genom denna heliga treenighet som vi kan ta in och aktivera denna heliga energi som läker oss på alla nivåer.


 

"Dessa healingverktyg från Sacred Light Practitioner Level 1™ används för att läka mönster som negativt påverkar ditt liv i bokstavligen alla områden som du vill förändra .... Relationer, pengar, hälsa eller alla mönster eller känslor som känns smärtsamma, frustrerande, begränsande eller som förhindrar dig från att känna glädje och kärlek till dig själv och andra.

Dessa verktyg verkar multidimensionellt och på alla plan och nivåer och löser upp negativa övertygelser/programmeringar, låga frekvenser och vibrationsenergier som också kan vara en del av det som håller oss fast i dessa mönster, som trauma eller eder, löften och kontrakt.

Att heala och lösa upp negativa föreställningar och uppfattningar/programmeringar är STORT men det är bara en del av de alla mönster som skapar kämpande och smärta i våra liv.

För att healingverktyg ska vara riktigt effektiva måste de kunna ta itu med och många olika typer av låga vibrationsenergier som också kan vara en del av det som håller oss fast i dessa mönster, som trauma, eller löften som vi avgivit, eder som vi lagt och kontrakt som vi gjort upp som låser oss fast vid lägre energier som hakar fast i oss och fäster sig på oss på olika sätt, negativa kristalliserade tankeformer mm och dessa måste man kunna lösa upp och ta bort från alla delar och aspekter av vårt väsen för att skapa kraftfull, effektiv och varaktig förändring.

 Sacred Light Healing Tools gör allt detta OCH de gör allt samtidigt!"

Fri översättning av den engelska versionen skapad av och med tillstånd från grundarna av Sacred Light Practitioner Level 1: Kimberlie Carlson & Elysia Hartzell

Med dessa healingverktyg kan jag bland mycket annat hjälpa dig med t ex följande:

  • Lösa upp föreställningar och mönster, trauman som du har i ditt omedvetna och ditt undermedvetna, som styr ditt liv mer än vad du tror.
  • Aktivera latenta positiva föreställningar för att skapa nya, positiva mönster och medvetenhet .
  • Hitta och lösa upp fastlåsta känslor på alla plan. 
  • Lösa upp energikopplingar till andra personer som dränerar dig. 
  • En gång för alla lösa upp och bryta eder, löften och kontrakt som håller dig fast i relationer, situationer, trauman, mönster och blockeringar. 
  • Ta bort portaler, entiteter, implantat, negativa väsen som stör dig, din bostad och din närmsta omgivning och skicka dem till ljuset.

Mer i detalj vad varje healingverktyg kan göra:


"Sacred Light Belief"- healingverktyg
"The Sacred Light Belief" -healingverktyget löser begränsande uppfattningar och föreställningar såväl som andra låga vibrationsenergier som kan vara en bakomliggande faktor eller som är kopplade på annat sätt till de uppfattningar och övertygelser som löses upp, som t ex tankeformer, känslor, chock och trauman. Detta healingverktyg löser också alla eder, löften och kontrakt som håller dessa mönster av uppfattningar och föreställningar och övertygelser på plats, inklusive förbannelser, entiteter och implantat som kan höra ihop eller stödja föreställningarna/uppfattningarna/övertygelserna ifråga. Det går på djupet med att lösa upp och ta bort alla dessa energier från alla tidslinjer och verkligheter där vi har begränsats av dessa mönster tillbaka till ursprungspunkten, från DNA och det som vi ärvt från våra förfäder, från alla delar och aspekter av vår flerdimensionella varelse på ALLA nivåer; fysiskt, mentalt, emotionellt , psykologiskt, energimässigt, medialt, andligt, själsligt, i det kollektiva medvetandet och löser allt detta på själsnivå i ditt själsarkiv, även kallat  Akashakrönikan och ersätter allt som har blivit upplöst med Skaparkraftens ovillkorliga kärlek.


"Sacred Light Intention Download" -healingverktyg
The Sacred Light Intention Download"-healingverktyget laddar ner och aktiverar nya positiva uppfattningar och föreställningar och övertygelser på alla nivåer (fysiskt, mentalt, emotionellt , psykologiskt, energimässigt, medialt, andligt, själsligt, i det kollektiva medvetandet, i DNA, i alla delar och aspekter av vår varelse och tar inte bara in det som en ny föreställning eller övertygelse utan också som en känsla, något som är en avgörande del i vår healings skapelseprocess för om vi inte vet hur något känns som, är det omöjligt att ta in den nya önskade föreställningen i vår livserfarenhet och verklighet. Så den aktiverar inte bara nya föreställningar mm, den aktiverar också en känsla, och det slutar inte heller där, det aktiverar också hur det känns att vara trygg, att vi har tillåtelse, att det är möjligt, att vi vet hur vi det är,  att vi är värdiga/värda att ha dessa positiva känslor och uppfattningar och föreställningar och att vi har tillåtelse att och att vi redan lever på detta sättet, vilket gör att allt redan sker i detta nu. Detta skapar bokstavligen nya nervbanor i hjärnan som hjälper till att hitta och skapa dessa upplevelser som återspeglar dessa nya uppfattningar och föreställningar, övertygelser och känslor.


"Sacred Light Relationship Healing" -healingverktyg
The Sacred Light Relationship Healing"- healingverktyget går DJUPT för att lösa upp energier av chock, trauma, kaos som vi håller kvar inom oss från våra olika erfarenheter och upplevelser av olika relationer i vårt liv. Detta healingverktyg löser även upp olika sorters lågfrekventa energier och entiteter, eder, löften och kontrakt och överenskommelser som finns i begränsande relationer som håller oss fast i smärtsamma relationsmönster. Detta healingverktyg löser upp och tar bort alla dessa lägre energier som ansamlats från alla livstider, tidslinjer, verkligheter och dimensioner av all gemensamt delad livserfarenhet och upplevelser mellan två eller fler personer. 
Det fokuserar också på att lösa upp en specifik grupp av eder, löften och kontrakt som vi vanligtvis har t ex: eder, löften, kontrakt att fixa, läka, heala, ta ansvar för, offra något till eller för något, ta på sig, hålla kvar och processa smärta, trauma, lidande, chock, sjukdom, lågt vibrerande känslor, eller att tillåta, acceptera eller vålla någon sorts form av kontroll, manipulation, våld, förtryck eller undertryckande, förbjudande eller att kuva någon.
Denna healing återhämtar kraft och själsfragment som har varit förlorade i denna relation/dessa relationer och som återkommer för att återigen skapa helhet. Varje gång vi använder detta healingverktyg för att lösa upp blockeringar i våra relationer med andra, öppnar vi upp oss själva att känna mer, skapa mer, attrahera mer och upprätthålla mer kärleksfulla och harmoniska relationer och förhållanden med andra personer.
Denna healing kallar också in en Gudomlig välsignelse av kärlek och förlåtelse från Källan/Skaparen för varje person involverad i denna relation. Allt detta skrivs om i Akashakrönikan/själsarkivet och ersätts med Källans/Skaparens ovillkorliga kärlek.


"Sacred Light Oath, Vow and Contract" -healingverktyg
Detta healingverktyg har skapats för att specifikt adressera dessa typer av energimässiga strukturer som kan vara en mycket stor bakomliggande faktor till att vi känner att vi fastnat i vissa specifika mönster och oönskade upplevelser och livserfarenheter.  Detta healingverktyg löser upp och/eller skriver om eder, löften och kontrakt som skapats över alla livstider, de eder, löften och kontrakt som vi gick in i med någon person eller varelse och som inte längre tjänar vårt allra bästa.
Det löser också upp och tar bort olika sorters lågfrekventa energier, chock och trauma, kaos och drama, negativa uppfattningar, föreställningar och övertygelser, tankeformer , förbannelseenergier, entiteter och implantat och andra lägre energier som har skapat dessa eller som gör att vi känner oss bundna till dessa eder, löften och kontrakt.
Denna healing går djupt för att lösa upp och ta bort alla dessa energier från alla tidslinjer, dimensioner och verkligheter där vi har blivit påverkade av dessa lägre energier, ända till ursprungspunkten. De löser upp dessa energier i vårt DNA och det som vi ärvt från våra förfäder, från alla delar och aspekter av vår flerdimensionella varelse på ALLA nivåer; fysiskt, mentalt, emotionellt , psykologiskt, energimässigt, medialt, andligt, själsligt, i det kollektiva medvetandet och det löser även allt detta och healar det som ska healas på själsnivå i ditt själsarkiv, även kallat Akashakrönikan. Det ersätter allt som har blivit upplöst och borttaget med Källans/Skaparens ovillkorliga kärlek.


"Sacred Light Entity, Implant and Portal" -healingverktyg 
Detta healingverktyg löser upp allt som tillåter att entiteter, implantat eller portaler kan ansluta sig till oss eller fästa sig på oss. Det går djupt in för att lösa upp och ta bort lägre frekvenser och lägre energier som agerar som en attraktionspunkt för entiteter, mörka portaler eller implantat i den fysiska kroppen och i de sju aurakropparna, som t ex eder, löften och kontrakt som det är vanligt att vi bär med oss, andra lägre energier som hakar fast i oss och fäster sig på oss på olika sätt, trauman som finns i den fysiska kroppen och i aurakropparna, mönster med negativa uppfattningar, föreställningar, tankeformer och lågfrekventa, känslor. Det löser till och med upp och tar bort cellminnena och de energimässiga signaturerna från våra system som fortfarande kan vara kvar när energierna har blivit upplösta och borttagna.
Denna healing går djupt in för att lösa upp och ta bort alla dessa låga energier från alla tidslinjer, dimensioner och verkligheter där vi har påverkats av dessa entiteter, implantat och portaler, ända tillbaks till ursprungspunkten, från DNA och det som är ärvt från våra förfäder, från alla kroppens celler, från alla delar och aspekter av vår flerdimensionella varelse på ALLA nivåer; fysiskt, mentalt, emotionellt , psykologiskt, energimässigt, medialt, andligt, själsligt, i det kollektiva medvetandet och det löser självklart även upp allt detta och healar detta på själsnivå i ditt själsarkiv/Akashakrönikan.  Det ersätter allt som har blivit upplöst och borttaget med Källans/Skaparens ovillkorliga kärlek och tar in Källans ljus in i alla kroppens celler, inklusive de frekvenser som behövs för skydd.


"Sacred Light Purification" -healingverktyg
The Sacred Light Purification -healingverktyget är ett riktigt kraftcenter. Detta healingverktyg går enormt djupt och brett i alla aspekter för att lösa upp och ta bort och rena alla aspekter av din varelse och din omgivning (inklusive ditt hem, alla personer eller djur/husdjur, alla objekt i ditt hem, dina transportmedel (bil, cykel, moped etc) och marken där du bor. Den tar bort energier som agerar som en attraktionspunkt för entiteter, mörka portaler, implantat, alla möjliga sorters lågvibrerande och dränerande energier, inklusive trauma, eder, löften, kontrakt, lägre energier som hakar fast i oss och fäster sig på oss på olika sätt,  begränsande uppfattningar och föreställningar, tankeformer, känslor som finns i vår omgivning som vi också håller fast vid i onödan, objekt som vi har i våra hem och den mark som vi lever på.

Denna healing går djupt in för att lösa upp och ta bort alla dessa låga energier från alla tidslinjer, dimensioner och verkligheter där vi har påverkats av dessa entiteter, implantat och portaler, ända tillbaks till ursprungspunkten, från DNA och det som är ärvt från våra förfäder, från alla kroppens celler, från alla delar och aspekter av vår flerdimensionella varelse på ALLA nivåer; fysiskt, mentalt, emotionellt , psykologiskt, energimässigt, medialt, andligt, själsligt, i det kollektiva medvetandet och det löser självklart även upp allt detta och healar detta på själsnivå i ditt själsarkiv/Akashakrönikan.  Det ersätter allt som har blivit upplöst och borttaget med Källans/Skaparens ovillkorliga kärlek.

Denna healing inte bara renar oss och vår miljö och omgivning, den tar också in gudomligt beskydd och heliga teknologier som hjälper oss att hålla oss och vår omgivning rena från lägre energier och frekvenser. Med denna healing arbetar ditt högre jag och din suveränitet i samarbete med ditt gudomliga team för att skapa en kraftfull ljussköld runt dig själv och ditt hushåll, husdjur, närmsta omgivning, marken och transportmedel, en sköld som tar in och innehåller frekvenser och vibrationer av ovillkorlig kärlek till dig själv och ditt hem och omgivning och som är ogenomträngligt för alla mörka energier, dock flexibelt så att all Källans energi kan få komma in. Detta skydd inkluderar ett skydd som döljer insyn och som skyddar mot utomliggande negativa krafter."

Fri översättning av den engelska versionen skapad av och med tillstånd från grundarna av Sacred Light Practitioner Level 1 Kimberlie Carlson & Elysia Hartzell

KOLLA IN MITT ERBJUDANDE TILL DIG